Dobry zarządca...

...to dostępny zarządca, z którym masz stały kontakt, a on ma stały kontakt z Twoją nieruchomością.


Oferta usług obejmuje:

- zarządzanie i administrowanie,
- obsługę prawną i windykację,
- obsługę techniczną nieruchomości,
- obsługę bankowo- księgową,
- obsługę grupy szybkiego usuwania awarii.


Oferujemy Państwu usługę na Zarządzanie Nieruchomością Wspólną w pełnym zakresie

w cenie 0,50 zł / m² powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie.


W ramach tej opłaty świadczymy następujący zakres usług:

Czynności prawne, prowadzenie dokumentacji i księgowości.

 • Rejestracja, prowadzenie dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej.
 • Reprezentacja Wspólnoty Mieszkaniowej przed sądami, urzędami i innymi instytucjami publicznymi na podstawie stosownych pełnomocnictw.
 • Prowadzenie dla Wspólnoty ewidencji kosztów i sprawozdawczości finansowej (obsługa finansowo - księgowa nieruchomości).
 • Prowadzenie rozliczeń przez rachunek bankowy.
 • Zwoływanie zebrań właścicieli i składanie rocznych sprawozdań z działalności.
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej związanej z zarządzaną nieruchomością.
 • Rozliczanie podatków i innych opłat publiczno - prawnych.
 • Prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali.
 • Przygotowywanie i doręczanie książeczek opłat dla właścicieli lokali.
 • Windykacja zaległości właścicieli lokalu.
 • Bieżąca kontrola funkcjonowania nieruchomości zgodnie z przepisami prawa.
 • Realizacja podjętych uchwał przez właścicieli.


Media, obsługa administracyjna i techniczna:

 • Nadzór nad wykonaniem umów o dostarczanie mediów i wywóz nieczystości stałych.
 • Opracowanie regulaminów rozliczania dostawy mediów do lokalu.
 • Prowadzenie indywidualnego rozliczenia współwłaścicieli, w tym naliczanie kosztów eksploatacyjnych i funduszu remontowego.
 • Prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji nieruchomości przewidzianej ustawą prawa budowlanego.
 • Zapewnienie usług i serwisów związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej.


Remonty i modernizacje:

 • Przygotowanie i aktualizacja planów remontów i modernizacji nieruchomości w oparciu o przewidywane środki finansowe Wspólnoty oraz na podstawie przeprowadzonych kontroli technicznych.
 • Nadzorowanie przebiegu remontów i zlecanych prac zgodnie z zatwierdzonymi planami remontowymi na dany rok.
 • Podejmowanie działań remontowych uwzględniających w pierwszej kolejności bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości i osób trzecich.
 • Zlecanie napraw i prowadzenie remontów długoterminowych na terenie nieruchomości

w sposób uzgodniony ze Wspólnotą.

 • Wyłanianie wykonawców robót remontowych w oparciu o procedury uprzednio przyjęte przez Wspólnotę .
 • Odbiór wykonywanych remontów, egzekwowanie praw gwarancyjnych.W ramach zaliczki na koszty eksploatacji nieruchomości wspólnej, której wysokość zostanie ustalona ze Wspólnotą Mieszkaniową, sfinansowane zostaną:

- usługi kominiarskie w tym czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych,
- deratyzacja części wspólnych,
- energia elektryczna na nieruchomości wspólnej,
- ubezpieczenie budynku,
- drobne naprawy konserwacyjne w ramach technicznego utrzymania nieruchomości wspólnej,
- całodobowe pogotowie techniczne
- przeglądy instalacji gazowych i inne wynikające z przepisów prawa budowlanego,
- prowizje bankowe,
- opłaty biurowe ( papier, znaczki, ksero itp.)

Wysokość zaliczki uzależniona jest od kosztów utrzymania budynku. W sytuacji gdy koszty danego okresu rozliczeniowego są wyższe od uchwalonej przez właścicieli zaliczki – właściciele dokonują dopłat, w sytuacji odwrotnej – nadpłaty są właścicielom zwracane.

Wysokość zaliczki uchwalają właściciele na zebraniu wspólnoty na podstawie wykonania kosztów roku poprzedniego.

Zasady współpracy ze wspólnotą i obowiązki zarządcy.

 • Dyspozycyjność administratora.
 • Stały kontakt i wymiana informacji pomiędzy członkami Wspólnoty i zarządcą
 • Przygotowanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej w celu przedstawienia:
 • sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej i indywidualne rozliczenie właścicieli,
 • projektów uchwał regulujących funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej,
 • rocznego planu gospodarczego i zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu,
 • sprawozdania o stanie finansów w zakresie wpływów z pożytków otrzymywanych
 • z nieruchomości wspólnej (reklamy, najem, parking itp.).
 • Działanie w celu powiększenia dochodów Wspólnoty, szczególnie z tytułu wynajmowania części nieruchomości wspólnej i reklam.